FASSADE - Empfangsgebäude Lufthansa Technik AG - Gebäude des Jahres 2000

Lufthansa Technik AG

Lufthansa Technik AG
Empfangsgebäude Basis Hamburg – Tragkonstruktion